Kullanıcı Sözleşmesi

Güncelleme Tarihi: 01.02.2021

1. TARAFLAR

Bu Kullanıcı Sözleşmesi (Sözleşme), Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sk. Ofis Park Maltepe Apt. No: 21/45 Maltepe, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Startup Bilişim Teknoloji Ve Danışmanlık Anonim Şirketi (Şirket) ile Kullanıcı arasında akdedilmiştir. Bu Sözleşme’de Şirket ile Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” ve hep birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Kullanıcı, Platform’a, Hizmetler’den yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın, Üye olarak/ erişim sağlayarak/Platform’u Üye olmaksızın ziyaret ederek bu Sözleşme’de yer verilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini elektronik ortamda onayladığını kabul ve beyan eder. Bu Sözleşme, Hizmetler sunulurken veya Hizmetler sunulmasa dahi Platform kullanılırken herhangi bir durumda uyulması gereken şart ve koşullar başta olmak üzere Kullanıcılar’la Platform’un kullanılması amacıyla hazırlanan diğer metinlerde bulunmayan hususların düzenlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

2. TANIMLAR

Bu Sözleşme’de;

Girişimci; Platform’a Üye olan Yatırımcılar hakkında bilgi almak ve Yatırımcılar ile iletişim kurmak için Platform’da Hesap açan ve Platform’un sunduğu Hizmetler’den yararlanan gerçek veya halka açık olmama koşulu ile tüzel kişiyi,

Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni; Platform’da bulunan ve Kullanıcılar’ın onayladığı, Kullanıcılar’ın verilerinin ne şekilde ve ne amaçla işlendiğinin ve gizlilik politikalarının detaylandırıldığı metni,

Hesap; Üye veya Yetkili Kişi için Şirket tarafından oluşturulan ve bu kişilerin bilgilerinin yer aldığı alan olan kullanıcı hesabını,

Hizmet(ler); Bu Sözleşme’de ve Platform’da belirtilen hizmetlerin biri, birkaçı veya tamamını,

Kullanıcı; Platform’a erişim sağlayan veya Hizmetler’den yararlanan Üye ve Ziyaretçi’nin ayrı ayrı birini, ikisini veya tamamını,

Platform; Şirket’in sahibi olduğu https://word.startupborsa.com veya Şirket tarafından belirlenen başka bir alan adı altındaki internet sitesini ve elektronik muhteviyatını,

Üye; Platform’a üye olarak Hizmetler’den yararlanan Girişimci veya Yatırımcı’nın ayrı ayrı birini veya ikisini,

Yatırımcı; Platform’a Üye olan Girişimci hakkında bilgi almak ve Girişimci ile iletişim kurmak için Platform’da Hesap açan ve Platform’un sunduğu Hizmetler’den yararlanan gerçek ve tüzel kişiyi, kişileri,

Yetkili Kişi; Üye nam ve hesabına işlem yapmak ve Hizmetler’den yararlanmak üzere Üye tarafından yetkilendirilen ve Şirket’e bildirilen veya Üye tarafından yetkilendirilmesine izin verilen her bir kullanıcıyı,

Ziyaretçi; Platform’da Hesap açmaksızın Platform’a erişim sağlayan ve yalnızca Platform’u ziyaret etme amacı taşıyan kişi veya kişileri, ifade edecektir.

3. KONU VE AMAÇ

3.1. Şirket, Girişimciler ve Yatırımcıları dijital bir platformda buluşturarak şeffaf, kolay ve güvenilir ilişkiler sağlama hedefiyle faaliyet göstermekte olup; bu Sözleşme bu ilişkinin şart ve koşullarını ortaya koymaktadır.

3.2. Sözleşme’nin konusu, Kullanıcılar’ın Platform’u kullanımı sırasında sunulacak Hizmetler’in şart ve koşullarının tespiti ile Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.3. Platform’da yer alan Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni, Platform Üzerinden Sunulacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Taahhütname, Platform içerisinde yer alan ve ilgili Üyeler tarafından onaylanan diğer sözleşmeler, tüm politika ve kurallar bu Sözleşme’nin eki niteliğindedir ve ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcılar, Platform’u kullanarak bu Sözleşme ve eklerini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul eder. Bu Sözleşme’yi kabul etmeyen Kullanıcılar, Platform’u ve Hizmetler’i kullanmamalıdır.

3.4. Bu Sözleşme, yalnızca Şirket ve Kullanıcılar arasında olup Girişimciler, Yatırımcılar ve/veya üçüncü kişiler arasında akdedilen diğer metinlerden bağımsızdır. Kullanıcılar arasındaki her türlü hukuki veya ticari ilişki bu Sözleşme’nin kapsamı dışındadır ve Şirket söz konusu kişilerin arasındaki ilişkiden, söz konusu sözleşmelerden kaynaklanan hiçbir borç, taahhüt ve yükümlülükten hiçbir şekilde sorumlu değildir.

3.5. Platform, tüm alt bileşenleriyle ve alan adlarıyla birlikte bir bütün teşkil eder ve http, https, ftp, dns, veri tabanı, mobil, iOS, Android, e-posta, API ve benzeri tüm servisleri ve Platform üzerine yüklenen doküman, fotoğraf, video ve benzeri her türlü dosya fiziksel olarak nerede barındırıldığına bakılmaksızın bu Sözleşme hükümlerine tabidir.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Şirket’in sunduğu Hizmetler’in amacı, Girişimci ve Yatırımcılar’ın çevrimiçi ortamda bir araya gelmelerini ve birbirleri hakkında bilgi almalarını sağlamaktan ibarettir. Şirket, Girişimci ve Yatırımcı arasında kurulabilecek ilişki çerçevesinde, Girişimci ile Yatırımcı arasında Şirket’in herhangi bir rolü olmaksızın akdedilebilecek pay devri, pay iştirak, opsiyon, hissedarlar sözleşmeleri ve/veya benzeri herhangi bir dokümanın veya aralarındaki herhangi bir hukuki veya ticari ilişkinin tarafı veya herhangi bir iş veya işlemin aracısı, sorumlusu, garantörü, kefili veya taahhüt edeni değildir. Şirket, Üyeler’in kendi aralarında yaptıkları sözleşmeler sonucu ortaya çıkan uyuşmazlıklar ya da anlaşmazlıklardan sorumlu değildir.

4.2. Kullanıcılar Platform’u internet sitesi ara yüzünden erişim sağlayarak kullanmaya başlar.

4.3. Kullanıcı, bu Sözleşme ve eklerinde tanımlanan koşullar altında ve yasal sınırlar çerçevesinde Platform’dan faydalanmak konusunda sınırlı bir kullanım hakkına sahiptir.

4.4. Kullanıcı’nın, Hizmetler’den yararlanmak için talep edilen bilgileri girerek Platform’da yer alan üyelik prosedürünü tamamlaması gerekir. Şirket, herhangi bir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak Kullanıcı’nın Platform’a üye olmak ve Platform’u kullanmak yönündeki başvurularını reddetme hakkına sahiptir.

4.5. Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, Platform’da sunulan Hizmetler’den faydalanırken ve Platform’daki Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, bu Sözleşme’de ve Şirket ile akdetmiş olduğu veya akdedeceği diğer sözleşmelerde yer alan tüm şartlara, Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, hukuka aykırı herhangi bir faaliyette bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Platform’u ziyaret etmekle veya kullanmakla veya Üye olmakla, Platform’un kullanılmasına ilişkin tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını taahhüt eder.

4.6. Yetkili Kişi, Üye’nin Platform üzerinden akdettiği her türlü sözleşme, metin ve politikalara uymakla yükümlü olup; Üye’ye yönelik tüm düzenlemeler niteliği uygun olduğu ölçüde Yetkili Kişi için de uygulanır. Yetkili Kişi’nin Platform üzerinden gerçekleştirdiği tüm işlemler Üye’nin sorumluluğunda olup Üye, Yetkili Kişi’nin bu Sözleşme başta olmak üzere herhangi bir şekilde aykırı hareketi nedeniyle Şirket’in uğradığı her türlü zararı ilk talep üzerine derhal, nakden ve defaten ödeyecektir.

4.7. Platform’a kayıt olunması ile oluşturulan Üye kaydı ve Yetkili Kişi kaydı, kişiye özeldir. Kayıt için Üye, kayıt formunda yöneltilen sorulara karşılık kendisiyle ve Yetkili Kişi ile ilgili güvenilir ve yeterli düzeyde bilgiler sağlamak ve bu bilgileri sürekli güncel tutmak zorundadır. Bilgilerin doğru olmamasından doğacak tüm sorumluluk Üye’ye aittir. Üye’nin kayıt esnasında paylaştığı bilgilerinin eksik, hatalı olması veya güncel olmaması nedeniyle Şirket’e herhangi bir talep yöneltilemez ve Şirket kesinlikle sorumlu tutulamaz. Platform Üzerinden Sunulacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Taahhütname hükümleri saklıdır.

4.8. Şirket, her zaman, Üye tarafından üyelik kaydı sırasında belirtilen verilerin doğrulanmasını talep etme ve bununla bağlantılı belgeleri isteme hakkına sahiptir. Şirket’in talebine rağmen doğrulamanın yapılmaması, talep edilen bilgi ve belgelerin paylaşılmaması veya Üye’nin sunduğu belgelerde yer alan bilgiler ile kayıt sırasında belirtilen bilgilerin birbirine uygun olmaması halinde, bu Sözleşme’nin 8.3.maddesi uygulanır. Platform Üzerinden Sunulacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Taahhütname hükümleri saklıdır.

4.9. Gerçek kişi Üyeler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre reşit olduğunu ve kısıtlı olmadığını, tüzel kişi Üyeler usulüne uygun olarak kurulduğunu ve faaliyette bulunduğunu, bu Sözleşme’yi akdetme hak ve yetkisine sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Reşit olmayan ve/veya kısıtlı kişiler, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler, kayıt işlemlerini tamamlamış ve/veya Platform’u veya Hizmetler’i kullanıyor olsa dahi Kullanıcı olmanın sağladığı hak ve yetkilerden yararlanamaz. Aksi yöndeki talep ve işlemler Şirket’in sorumluluğunda değildir. 18 yaşını doldurmamış veya verdiği bilgilerde tutarsızlık olduğu tespit edilen Üye’nin üyeliği iptal edilir. Üye’nin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket’in, tüzel kişiliğin ticaret sicil kayıtları veya diğer gizli olmayan resmi şirket evrakını talep etme hakkı saklıdır. Şirket, bu hükümde yer alan hususların aksini tespit ederse Üye’yi Platform’u kullanmaktan ari tutma hakkını saklı tutar. Platform Üzerinden Sunulacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Taahhütname hükümleri saklıdır.

4.10. Üye veya Yetkili Kişi, Hesap profilinde bulunan talimatları uygulayarak dilediği zaman Hesabını kapatabilir. Hesabın kapatılması Üye’nin Şirket’e veya diğer Üyeler’e karşı önceden doğmuş yükümlülüklerini sona erdirmeyecektir.

4.11. Girişimci, Platform’da Hesap açarak kimlik ve iletişim bilgileri, internet sitesi, sosyal medya adresleri, kuruluş tarihi, kurucularının ve yöneticilerinin adı ve soyadı, kurucu ve çalışan sayısı, sektör, faaliyet konusu, yatırım geçmişi ve değerleme bilgileri, detay pazar analizi, periyodik gelişme ve duyurular, Anahtar Performans Göstergeleri (KPI), Pitch Deck, Business Plan, One-liner ve P&L (gelir tablosu) dokümanları gibi tanıtıcı bilgi ve belgeleri Platform’daki diğer Girişimci ve Yatırımcılar’ın erişimine sunacaktır. Girişimci, seçtiği Üyelere periyodik olarak raporlar da gönderebilir.

4.12. Kullanıcılar Platform’u kullanarak, Platform’a üye Yatırımcı ve Girişimcilerin, ilgili Üye tarafından paylaşılan tanıtıcı bilgi ve belgelerine, Platform’un ve ilgili Üye’nin izin verdiği ölçüde erişebilecek, Üyelere ilişkin gelişmeleri takip edebilecektir. Kullanıcılar, Platform’daki diğer Üyeler tarafından da Platform üzerinden davet edilerek Üye tarafından paylaşılan bilgi ve belgelere erişebilir. Bu kurguda Üye, Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni’nde yer alan kapsam ve sınırlar dahilinde “üye” olması adına Platform’da davet ettiği kişilerin kişisel verilerinin Şirket ile paylaşılabilmesine yönelik kendilerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/kendilerinden bu kapsamda gerekli izinlerin alındığını; buna ilişkin sorumluluğun tarafına ait olduğunu, Şirket’e ait olmadığını kabul ve taahhüt eder. Şirket’in bu konuda herhangi bir soruşturma ve/veya şikâyet ile karşılaşması veya herhangi bir zarara uğraması halinde Üye’ye rücu hakkı saklıdır.

4.13. Ziyaretçiler giriş ekranında, Kullanıcılar ise hem giriş ekranında hem de Platform’a giriş yaptıktan sonra Platform bünyesinde yer alan sohbet robotunu (chatbot), ad, soyad, telefon ve e-posta adresi bilgilerini girip kullanarak Şirket ile iletişime geçebilir ve canlı destek alabilir.

4.14. Üyeler Platform üzerinden diğer Üyelerden ek bilgi ve belge talep edebilir. Kullanıcılar bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir.

4.15. Üye, Platform üzerinden sunulan mesajlaşma hizmetini veya Üyeler tarafından profillerinde yer verilen iletişim bilgilerini kullanarak diğer Üyelerle iletişime geçebileceği gibi, Üyeler’in profillerinde yer alan yorumlar sekmesinden Üyelere ilişkin yorumlarını bırakabilir.

4.16. Üye’nin hangi Girişimci ve/veya Yatırımcı ile etkileşime geçeceği tamamen kendi tercihidir, Şirket herhangi bir yönlendirme ve müdahalede bulunmayacak, etkileşimlerine teşvik ve/veya aralarında akdedilecek sözleşmelere aracılık etmeyecektir. Şirket, Girişimci ve Yatırımcı arasındaki etkileşimde taraf olarak yer almayacak olup; bu etkileşimden kaynaklı olarak Girişimci ile Yatırımcı arasında çıkacak uyuşmazlıklarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, bu kapsamda herhangi bir ihtilaf veya talepten Şirket’i beri kılacağını beyan ve taahhüt eder.

4.17. Şirket, Girişimci ile Yatırımcı arasında imzalanabilecek herhangi bir sözleşme veya metnin herhangi bir şekilde tarafı olmayıp; bu sözleşme ve metinlerin eksikliği, hatalı olması, sözleşmenin/metnin ve/veya imzaların geçersizliği, sözleşme veya metinde yer alan hak ve yükümlülüklerin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi yahut eksik ve/veya ayıplı ifa edilmesi gibi hususlarda Şirket muhatap kabul edilemez ve Şirket’e her ne nam ve ad altında olursa olsun bir talep yöneltilemez. Üye, bu sözleşme veya metinlere herhangi bir şekilde aykırı hareketi nedeniyle Şirket’in uğradığı her türlü zararı ilk talep üzerine derhal, nakden ve defaten ödeyecektir.

4.18. Kullanıcılar, Platform’daki Girişimciler’in mali ve ekonomik zorluk içine düşmesinden, faaliyetlerini durdurmasından, değiştirmesinden veya iflas etmesinden dolayı Şirket’in sorumlu tutulamayacağını ve Şirket’ten herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.19. Kullanıcılar, Platform’u ziyaret ederken, Platform’a kayıt olurken ve kullanırken; bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda örnekseme niteliğinde sayılan hukuka ve ahlaka aykırı veya Hizmetler’den yararlanmayı zedeleme ihtimali bulunan eylemlerde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında olası bir aykırılık nedeniyle doğan zararlardan Şirket’in herhangi bir sorumluluğu ve/veya tazminat yükümlülüğü bulunmamakta olup, Kullanıcı’nın bu maddeye aykırı hareket etmesi halinde Şirket, bu Sözleşme’yi 8.3. madde uyarınca feshetme, Kullanıcı’nın Hesabına erişimi engelleme ve süreli veya süresiz olarak kapatma hakkına sahiptir. Şirket ayrıca bu Kullanıcılar’ın bir daha Platform’a üye olmasını yasaklayabilir/engelleme hakkını saklı tutar. Bunlara ek olarak, Şirket’in hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır.

 • Bu Sözleşme ile Sözleşme bağlantılı metinlerin hükümlerini ve/veya Üyeler arasında akdedilebilecek diğer sözleşme hükümlerini ihlal etmek,
 • Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ile internet kullanımına ilişkin düzenlemelere aykırı davranmak,
 • Platform’a kayıt/üyelik sırasında eksik, hatalı ve yanıltıcı bilgi vermek,
 • Kendisi ile ilgili güncel ve doğru bilgiler vermemek, hukuka aykırı olarak elde edilmiş başka bir kişiye ait bilgileri kullanmak,
 • Kullanıcılar’ın bilgilerini hukuka aykırı olarak elde etmek veya elde etmeye teşebbüs etmek,
 • Kendisine ait olmayan bilgiler ve/veya belgeler (gerçek veya hayali) ile birden fazla hesap oluşturmak ve/veya IP adresini değiştirerek/gizleyerek ya da başka yollarla Şirket’i ve Kullanıcılar’ı kendi kimliği hakkında yanıltacak şekilde Platform’u kullanmak,
 • Şirket tarafından yayımlanan bilgileri hukuka aykırı bir şekilde değiştirmek, kullanmak veya değiştirmeye ve kullanmaya çalışmak,
 • Şirket ve/veya üçüncü bir kişinin kişilik ve fikri mülkiyet hakları dâhil haklarını ihlal etmek,
 • Hukuka aykırı, müstehcen, başkalarının mahremiyetini ihlal eden, pornografik, çıplaklık içeren ya da tasvir eden herhangi bir içerik yüklemek, paylaşmak, yayınlamak,
 • Şirket ve/veya üçüncü bir kişinin itibarını zedeleyici veya Şirket’in faaliyetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak,
 • İletilmesi hukuka aykırı olan bilgileri iletmek ve/veya zincir posta (chain mail), yazılım virüsü gibi zararlı verileri paylaşmak,
 • Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden, haksız rekabet teşkil eden hukuka ve/veya ahlaka aykırı bilgi veya belge paylaşmak veya imzalamak,
 • Platform’un çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek/engelleyecek davranış ve faaliyetlerde bulunmak, Platform’un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmak, güvenlik sistemlerini engellemek ve
 • Otomatik programlar hazırlayarak Platform’u kullanılmaz hale getirmek veya bu yönde girişimde bulunmak.

4.20. Platform’a ilişkin aşağıdaki durum ve koşulların oluşması halinde Şirket’in sorumluluğu ve/veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktadır:

 • Kullanıcı’nın Platform’un gerekli güncellemelerini zamanında ve/veya doğru bir biçimde yapmaması ve bu nedenle doğrudan ve/veya dolaylı olarak zararın meydana gelmesi,
 • Kullanıcı’nın Platform’u hukuka aykırı bir amaç için kullanması ve bu nedenle zararın meydana gelmesi,
 • Platform’un kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek performans kaybı, eksiklik, hata, kesinti, internet data paketi harcamaları, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkabilecek zararların meydana gelmesi,
 • Platform’un kullanımı sırasında açık bulunması gereken bildirim/bildirim ayarlarının Kullanıcı tarafından değiştirilmesi/kapatılması nedeniyle zararların meydana gelmesi.

4.21. Üye’nin gerek kendisi gerek Yetkili Kişi vasıtasıyla Platform aracılığıyla sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (e-posta adresi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasına ilişkin hususlar tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’ye ait e-posta adresi ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak olup, Üye bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamakla yükümlüdür. Üye’nin, Platform’a giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin erişiminden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı, Kullanıcılar’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Şirket’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Şirket’in Üye’ye rücu hakkı saklıdır.

4.22. Kullanıcı, Platform’da yaptığı işlemleri Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Platform’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını beyan ve taahhüt eder.

4.23. Üye, Platform dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz, güncel ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’in, Üye tarafından kendisine iletilen veya Platform üzerinden Üye tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve belgelerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü yoktur.

4.24. Üye, kullandığı her türlü veri, bilgi veya içeriğin üzerinde yasal olarak hak sahibi olduğunu, hakkı kullanmaya ve üzerinde tasarrufta bulunmaya hukuken yetkili olduğunu ve bunların kullanımının fikri mülkiyet hakları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veya ilgili mevzuatı ihlal etmediğini ve herhangi bir kişiye veya şahsa zarar vermediğini kabul ve taahhüt eder.

4.25. Şirket, Üyeler’in Platform’a yükledikleri bilgi ve içeriklere yönelik herhangi bir gerekçe göstermeksizin Üye’den değişiklik ve düzeltme talebinde bulunabileceği gibi, bu bilgi ve içeriklerde tek taraflı olarak değişiklik de yapabilir. Üye Şirket’in talebini derhal yerine getirmelidir. Şirket tarafından bilgi ve içeriklerde tek taraflı değişiklik yapılması halinde Üye bu değişiklik hakkında bilgilendirilecek olup; değişikliğe itiraz edebilir.

4.26. Şirket, Platform’da sunulan reklam kampanyaları ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirme, Üye’nin yüklediği bilgileri ve içerikleri Ziyaretçi de dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatma ve kalıcı olarak silme hakkını saklı tutmaktadır. Şirket, bu haklarını önceden bildirimde ve uyarıda bulunmadan kullanabilir.

4.27. Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Platform içerisinde Şirket’in kontrolünde olmayan bir takım internet sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir ve/veya sair surette yönlendirme yapılabilir. Şirket tarafından yapılan yönlendirme bahsi geçen internet sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, internet sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Şirket, üçüncü kişilerin internet sitelerinin ve internet sitelerinde yer alan içeriklerin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, kampanya veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, internet sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, internet sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda Kullanıcı’ya herhangi bir beyan veya teminat vermemektedir. Platform üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portaller, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, sunulan hizmetler veya kampanyalar veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.28. Şirket, Platform üzerinden sunduğu Hizmetler’in sürekli aktif, erişilebilir, doğru, kesintisiz, hatasız, virüs veya diğer zararlı bileşenleri veya kusurları içermediğine dair hiçbir garanti vermemektedir ve herhangi bir sebeple (altyapısal ve/veya donanımsal sebepler vb.) Platform üzerinden sunulan Hizmetler’de meydana gelen herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı meydana gelebilecek aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Şirket tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Platform üzerinden yeni Hizmetler sunabilir, Hizmetler’i sunmayı bırakabilir veya Hizmetler’i kısmen veya tamamen değiştirebilir.

4.29. Şirket, dilediği zaman bildirimde bulunmaksızın ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Platform’a ve/veya Hizmetler’e erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

4.30. Şirket, Kullanıcı’ya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya izin almaksızın soruşturma, kovuşturma, idari inceleme, denetim, kalite kontrol, bilgi güvenliği, risk analizi ve benzeri amaçlarla ilgili mevzuata uygun olduğu sürece Şirket hizmetleri kapsamında Kullanıcı’ya ait tüm veri, bilgi ve belgeyi kısmen veya tamamen inceleyebilir, denetleyebilir, görüntüleyebilir, izleyebilir, kaydedebilir, silebilir, işleyebilir ve yetkili mercilerle ve Şirket’in teknik danışmanları, hizmet sağlayıcıları, adli bilişim uzmanları başta olmak üzere ilgili üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bu husus kişisel verilerin ihlali, telif ihlali veya ticari sırların ifşası olarak nitelendirilemez.

4.31. Kullanıcı, Şirket hizmetine Şirket tarafından belirlenen erişim yöntemleri ve araçları dışında başka bir yöntem veya araçla erişemez. Kullanıcı, erişim hakkı bulunmayan dosya veya hizmetlere erişemez. Bir sayfaya veya bilişim sistemine teknik bir hata sebebiyle erişim sağlanmış olunması, o sayfayı kullanmaya yönelik bir hak vermez. Kullanıcı’nın böyle bir durumda ilgili sayfaya erişmeyi derhal durdurması zorunludur.

4.32. Şirket, yürürlükteki mevzuata uyumu sağlamak adına herhangi bir zamanda Kullanıcı’dan ek bilgi, belge veya onay talep edebilecek olup; Kullanıcı, bu talepleri yerine getireceğini kabul eder.

5. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

5.1. Üyeler’den, Platform üzerinden sunulan Hizmetler’e karşılık tahsil edilmesi adına platform hizmet bedeli (Hizmet Bedeli) Startup Borsa tarafından belirlenerek Üyeler’e bildirilecek Hizmet Sözleşmesi uyarınca tahsil edilecektir. Üyeler Startup Borsa tarafından bildirilecek Hizmet Bedellerini yine Hizmet Sözleşmesi’nde bildirilecek tarihten itibaren bu Sözleşme’ye uygun olarak ödeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt ederler. Bu bedel Üye’nin kredi/banka kartından her ay otomatik olarak tahsil edilebileceği gibi, banka hesabından havale veya EFT yoluyla Şirket’in bildireceği banka hesabına da ödenebilir.

5.2. Üye, kredi/banka kartıyla bu Sözleşme konusu Hizmet’e ilişkin ödemesi gereken Hizmet Bedeli’ni öderken bilgilerini girmiş olduğu kendisine ve/veya başkasına ait kredi/banka kartının geçerli bir kredi/banka kartı olduğunu, Kullanım Bedeli’nin bu kredi/banka kartından tahsil edilmesi hususunda kendisinin/kart sahibinin rızası dâhilinde olduğunu kabul ve beyan eder.

5.3. Üye, Hizmetler’in kendisine sunulmasının devam etmesi için önceki dönemlere ve ilgili döneme ilişkin ödemelerini tam ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür. Kredi/banka kartından otomatik tahsilat yapılması halinde, Üye’nin tahsilat için tanımladığı karttan otomatik tahsilatın gerçekleştirilemediği gün ödemeler eksik yapılmış kabul edilecek olup; ek süreye ihtiyaç bulunmamaktadır. Üye’nin ödemediği tutarlara ilişkin herhangi bir yasal takibe başvurulduğu anda, kendi yasal komisyon ücreti dışında Üye’den faiz, söz konusu yasal yollar için harcanan/harcanacak avukatlık ücretleri ve diğer masraflar talep edilecektir.

5.4. Platform için Hizmet Sözleşmesi kapsamında ödenen Hizmet Bedeli hiçbir nedenle iade edilmez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesinde veya Hizmetler’in askıya alınması veya durmasında dahi bu madde geçerliliğini korur.

5.5. Kredi/banka kartı ile Üye’den tahsil edilecek ödemeler, Şirket’in birlikte çalıştığı ve ilgili mevzuat kapsamında izinli/ruhsatlı elektronik para ödeme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek olup; Şirket, Üyeler’in kart ve şifre bilgileri gibi bilgileri kendi altyapısında saklamaz.

6. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. Kullanıcılar, Platform üzerinden edindikleri her türlü bilginin, Platform içeriği ve diğer Üyeler’e ilişkin bilgiler de dâhil olmak üzere, gizli bilgi niteliğinde olduğunu ve bu bilgilerin Üye nam ve hesabına sair sözleşmeleri akdetmek veya bu sözleşmelerle sair bağlantılı bir işlem yapmak dışında hiçbir surette kullanılamayacağını, üçüncü şahıslara ifşa edilemeyeceğini, açıklanamayacağını, indirilemeyeceğini, kopyalanamayacağını, yazdırılamayacağını, kabul ve taahhüt etmektedir.

6.2. Şirket, Kullanıcı’nın Platform’da sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı gizli bilgilere ve kişisel verilere ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dâhil her türlü mevzuat ve Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni’nden doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul eder. Kullanıcı, sürekli olarak Platform’u ve Platform’da bulunan Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni’ndeki güncellemeleri takip etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda Kullanıcılar’ın bilgileri, başta Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni olmak üzere, ilgili metinlerde yer verilen kapsamda ve sınırda işlenebilir.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. Kullanıcı, Platform’un Şirket’e ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. Platform’un içeriği 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yer alıp korunmaktadır. Platform üzerinde yer alan her türlü yazılım, tasarım, kaynak kod, objekt kod, dizin, görsel veya içeriğin münhasıran hak sahibi kural olarak Şirket’tir. Kullanıcı, Platform üzerinde yer alan ve Şirket’e ait hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcılar, Şirket ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Platform dâhilinde bulunan reklamları, resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

7.2. Şirket, bu Sözleşme kapsamındaki Hizmetler’in verilmesi için, verilen Hizmetler’e ilişkin Platform’da kullanılan ürün ve/veya hizmetlerin, projelerin, belgelerin, Platform’a ilişkin veya Platform’da yer alan görsellerin, metinlerin, bültenlerin, sloganların, videoların, tasarımların, know-how ve her türlü ticari bilginin, illüstrasyonların, veri tabanının, sistem akışına ilişkin herhangi bir verinin, her türlü logo, amblem ve verilerin fikirlerin, Şirket ve/veya iş ortaklarına ait ticari markalar ve ticari görünümlerin, akışların, kaynak kodlarının, araştırmaların, kodların, tekniklerin, istatistiklerin ve mali ve manevi haklarına ilişkin tüm fikri hakların tek sahipleridirler ve bu içeriklere ilişkin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve mevzuattan kaynaklanan tüm hakları münhasıran haizdir.

7.3. Kullanıcı, Platform’a dair tersine mühendislik yapmayacağını ya da Platform’un kaynak kodunu bulmak, elde etmek veya kopyalamak amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, SPAM mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde Şirket ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

8.1. Bu Sözleşme, Yatırımcı ve Girişimciler tarafından elektronik olarak onaylandığı anda veya Ziyaretçiler Hizmetler’den yararlandığı anda yürürlüğe girecek olup; her Kullanıcı, bu Sözleşme hükümleriyle, bu Sözleşme’de öngörülen şekilde sona erdirilmediği sürece süresiz olarak bağlı olacaktır. Platform’a erişim sağlayan veya Hizmetler’den yararlanan her Kullanıcı, bu Sözleşme hükümleriyle Platform’a erişim sağladığı süre boyunca veya Hizmetler’den faydalandığı müddetçe bağlı olacaktır. Ancak Kullanıcılar Sözleşme’nin sona erme tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçlarını, Sözleşme sona erdikten sonra da ifa etmekle yükümlüdür.

8.2. Kullanıcı’nın bu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi, hukuka veya ahlaka aykırı bir faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde Şirket, bu Sözleşme’yi bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshetme, Hesap’a erişimi süreli veya süresiz olarak askıya alma ve/veya sonlandırma, Kullanıcı’nın Platform’dan ve Hizmetler’den yararlanmasını geçici veya kalıcı olarak engelleme hakkına sahiptir. Böyle bir ihlalden doğan/doğacak doğrudan dolaylı tüm zararlardan Kullanıcı sorumlu olup, Şirket’in mevzuattan doğan hakları ve rücu hakkı saklıdır.

8.3. Şirket bu Sözleşme’yi ve/veya Hizmetler’i Kullanıcı’nın aykırı fillerinden bağımsız olarak her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden ve bildirimde bulunmadan, tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın ve derhâl yürürlüğe girecek şekilde sona erdirebilir ve Kullanıcı’nın Platform’u ziyaret etmesini, Üye’nin Platform’dan ve Hizmetler’den yararlanmasını kısıtlayabilir veya Hizmetler’den yararlanmasına son verebilir. Şirket, her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, Platform’un çalışmasını geçici bir süreliğine askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Platform’un kullanımının geçici bir süreliğine askıya alınması veya tamamıyla sona erdirilmesinden dolayı Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1. Şirket, bu Sözleşme ve eklerini dilediği zaman, kendi tercihine bağlı olacak şekilde, tek taraflı olarak herhangi bir yöntemle Platform’da yayımlamak suretiyle ve/veya Üye’nin Platform’da yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla Üye’yi bilgilendirerek değiştirilebilir. Değişiklikler, yayımlandığı ve/veya bildirildiği tarihte geçerli olacaktır.Kullanıcı, bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmekle yükümlü olup; değişikliklerin yayınlanması ve/veya bildirilmesi ve Kullanıcı’nın Platform’u kullanmaya devam etmesi ile bu değişiklikleri kabul ettiği varsayılır.

9.2. Kullanıcı, Şirket’in önceden yazılı onayı olmadan bu Sözleşme’yi, eklerini veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

9.3. Bu Sözleşme kapsamında doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, pandemi (salgın hastalık), infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, internet kesintileri, bilgisayar virüsleri, mevzuat değişikliği de dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirket’in kontrolü haricinde gelişen, Şirket’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği ve öngörülemeyen, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran olaylar, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılabilecek nitelikte olan tüm durumlarda, Şirket bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından Şirket’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden uzun sürmesi halinde Şirket, bu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak feshedebilecektir.

9.4. Bu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahlinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Bu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.5. Bu Sözleşme ve eklerinden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Şirket tarafından tutulan her türlü elektronik veya fiziki kayıt ve belge muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. Kullanıcı, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. Üye, Platform’a kaydolurken eklediği adresinin Tebligat Kanunu uyarınca tebligat adresi olduğunu beyan ve kabul eder. Yapılacak adres değişikliği Üye tarafından Şirket’e 3 (üç) iş günü içerisinde bildirilmediği takdirde Şirket’in bildiği adrese yapılan tebligatlar hukuken geçerli sayılacaktır. Bu Sözleşme kapsamında, Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3. maddesi anlamında bir tebligata gerek olmayan durumlarda, Sözleşme’ye ilişkin diğer bilgilendirmeler ve uyarılar, Üye’nin Platform’a kaydolurken girdiği ve Hesabın bağlı olduğu e-posta adresine yapılacaktır. Kullanıcı tarafından Şirket’e yapılacak her türlü bildirim ve uyarı Şirket’in [email protected] e-posta adresine gerçekleştirilebilir.

9.7. Kullanıcı, bu Sözleşme ile Şirket’in temsilcisi, yetkilisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı, bayisi ve benzeri unvan ve statüleri kazanamayacağını bildiğini kabul eder ve kendisi ile üçüncü şahıslara karşı tüm evraknda, broşür ve ilanlarında, internet sitesinde, referansları arasında bu şekilde bir bildirimde bulunamaz.

9.8. Sözleşme’den kaynaklanabilecek damga, harç, vergi ve sair masraflar Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

10. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

10.1. Şirket; üyelik bilgilerinde yer alan e-posta adresi ve telefon numarası kullanılarak veya Platform üzerinden Şirket tarafından yürütülen genel ve özel kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, tanıtımlar, reklâm, anketler, araştırmalar ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek dâhil olmak üzere türlü amaçla Üye ile iletişime geçebilir. Üye, Şirket’e ait [email protected] e-posta adresi üzerinden Şirket ile iletişime geçerek her zaman ticari elektronik ileti almayı reddetme imkânını ücretsiz olarak kullanabilir. Üye’nin reddetme hakkını kullanmış olması, Şirket’in tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre Üye’ye gönderilmesi zorunlu olan bildirimlerin yapılmasına engel teşkil etmez.